Oferta - firmy

Psycholog dla pracowników

(online)

Wsparcie psychologiczne dla Pracowników, jest w obecnych czasach jedną z najistotniejszych form pomocy oferowanej przez Firmy, jako benefit pracowniczy. Dbanie o zdrowie psychiczne Pracowników jest niezbędnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego, nadmiernej absencji oraz fluktuacji kadr, wpływając ostatecznie na wzrost efektywności i zadowolenia z pracy oraz wynik ekonomiczny Firm. Zakres tej usługi obejmuje: konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoedukacje, interwencje kryzysowe, itp. Oferta skierowana jest do małych i średnich Firm.

Diagnoza organizacji

Jest to proces, w którym analizie i ocenie podlegają obszary z zakresu efektywności organizacji, zarządzania Kapitałem Ludzkim, a także kultury organizacyjnej. Na podstawie diagnozy efektywności organizacyjnej, można wskazać obszary, w których dana Firma bardzo skutecznie sobie radzi oraz te, które wymagają wprowadzenia pewnych zmian. Diagnoza kultury organizacyjnej pokazuje natomiast, na ile dana Firma stwarza przyjazne warunki pracy. Oferta ta skierowana jest do małych i średnich Firm.

Rekrutacja i ewaluacja pracowników

Oferuję wsparcie małych i średnich Firm w procesie rekrutacji, obejmującym wywiad i ocenę adekwatności kandydatów m.in. pod kątem postaw, motywacji, posiadanych cech, kompetencji, doświadczenia zawodowego do pracy na określonym stanowisku. Zajmuję się również konsultingiem
w zakresie okresowych ewaluacji pracowników, planowania ich rozwoju i ścieżek kariery.

Szkolenia

Rozwój Kadry Pracowniczej jest niezbędnym elementem postępu całej Firmy oraz zwiększania jej konkurencyjności na rynku. Prowadzę szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne w zakresie doskonalenia kompetencji dotyczących m.in.: technik sprzedaży, zarządzania czasem, skutecznej komunikacji, zachowań konsumenckich, redukcji stresu, itp. Oferta skierowana jest do małych i średnich Firm.